Lekker op reis gaan zonder zorgen, kies dan zeker voor reizen met deze Camper.

Deze half-integraal van 07/2023 is een Ford met all-in formule en een kwalitatieve uitrusting. Inclusief  170 pk motorupgrade en het winter pack, elektrische voorruitverwarming, automatische koplampen,  ruitenwisser met regensensor, regelaar dashboard-verlichting, radio DAB met Navigatie en USB aansluiting, LED-buitenverlichting. Een fris en modern interieur met dubbel bed achteraan en een elektrisch hef bed. Zonnepaneel en Smart TV met schotelantenne en TV Vlaanderen. Extra grote koelkast met vriesvak. Vloerverwarming.  

 

Deze is standaard uitgerust met :

Luifel, Fietsenrek, automaat, GPS, Grill, Nespresso machine, Elektrische BBQ, 2 gasflessen, toilet product/papier voor cassette, eet en kookgerei , camping stoelen en tafel.

 

Niet inbegrepen :

Bedlinnen, handdoeken, Ledigen van toilet cassette en reinigen zowel interieur als exterieur 

In overleg huisdier toegestaan.

 

 

1 ) Bestemming

Het op dat moment gehuurde voertuig is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privégebruik als recreatievoertuig. LG Group kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van het voertuig of voor schade die daaruit voortvloeit.

2) Bestuurder of Bestuurders

De bestuurder(s) van het op dat moment gehuurde voertuig verklaart/verklaren dat hij/zij in het bezit is/zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is om het gehuurde voertuig te besturen, overeenkomstig de kenmerken en de M.T.M. (Maximaal Toegelaten Massa) van het voertuig. Bestuurders moeten voldoen aan de leeftijds- en rijbewijsvoorwaarden volgens de afgesloten verzekering.

 Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de bestuurder(s) die in het huurcontract is/zijn vermeld.

De huurder is persoonlijk en contractueel aansprakelijk bij de ondertekening van de huurovereenkomst zoals beschreven in artikel 9.

3) Uitlenen of onderverhuren

De huurder mag het gehuurde voertuig niet afstaan, onderverhuren of uitlenen aan wie dan ook, om welke reden dan ook. Indien het voertuig echter moet worden hersteld, hebben de werknemers van een garage het recht het voertuig te behandelen, mits LG Group hiervan vooraf in kennis is gesteld en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4) Duur en Kilometrage

De huurder bepaalt zijn kilometerpakket wanneer hij zijn huuraanvraag doet.

Het kilometerpakket wordt in herinnering gebracht op het moment van de samenvatting van de aanvraag vóór de betaling en wordt vermeld op het huurcontract.

De partijen aanvaarden dit contractueel bij de ondertekening van het contract en kunnen dit later niet meer betwisten.

De eigenaar heeft het recht een vergoeding te eisen indien het contractueel overeengekomen aantal kilometers is overschreden, volgens het eenheidstarief dat is vermeld en in het contract is weergegeven. In geval van overschrijding van het in het contract toegestane aantal kilometers, verbindt de huurder zich er uitdrukkelijk toe het verschil te betalen tegen het in het huurcontract vermelde tarief. Het bedrag moet, voor zover mogelijk, worden betaald bij het invullen van het teruggaveformulier.

5) Ophalen en terugbrengen

De huurder wordt pas van zijn contractuele aansprakelijkheid ontheven bij de teruggeven van het voertuig, de bijgevoegde documenten en de sleutels aan de eigenaar op voorwaarde dat:

  • geen boete voor een overtreding tijdens de huurperiode wordt ontvangen door de verhuurder;
  • geen tolgelden of dergelijke op de datum van de verhuur worden ontvangen door de eigenaar;
  • er is geen schade aan de buitenkant en/of binnenkant geconstateerd en genoteerd op het teruggaveformulier.

In het andere geval blijft de huurder gebonden en moet hij de bepalingen van het contract naleven totdat de oplossing voor het incident of het (de) probleem(en) is verklaard.
In geval van ontvangst van een boete voor een overtreding tijdens de huurperiode, is de huurder verplicht deze te betalen op vertoon van de boete.
In het geval dat LG Group een tol of dergelijke ontvangt dat tijdens de huurperiode is geleend, zal LG Group het bewijs van deze passages moeten overleggen.

De huurder is verplicht deze op eerste verzoek te betalen. Indien mogelijk kan de bankkkaart die gebruikt werd bij de betaling van de huur gebruikt worden voor de terugvordering van de gelden.
Indien de huurder het interieur en/of de buitenkant van het voertuig beschadigt, blijft zijn aansprakelijkheid bestaan en moet hij het bedrag van de herstellingen of het bedrag van het toegepaste eigen risico betalen.
Het voertuig en alle toebehoren die ter beschikking werden gesteld aan de huurder, moeten in dezelfde staat worden teruggegeven zoals die werden ontvangen bij het begin van de huur. LG Group moet bij een garage naar keuze een prijsofferte voor de herstellingen opvragen. 
Het verlies of de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, van het voertuig of de accessoires verplicht de huurder financieel tot betaling van het totale bedrag van de reparaties, tegen neerlegging van een offerte of een factuur (afhankelijk van het type reparatie), zodra zijn verantwoordelijkheid wordt genomen volgens het teruggaveformulier of elk ander relevant element (aanrijdingsformulier, ooggetuige, benadeelde derde partij). 
Het gehuurde voertuig moet in een goed verlichte ruimte worden ingeleverd om een goede controle op de dag van terugkeer te kunnen uitvoeren.

Alle delen en oppervlakken van het voertuig moeten worden onderzocht, ook de bovenste delen van het voertuig. Deze controle bij terugkeer moet worden uitgevoerd door dezelfde personen als op de dag van vertrek. De eigenaar kan het beheer van het invullen van het huurcontract toevertrouwen aan een andere persoon, op voorwaarde dat dit dezelfde persoon is bij het vertrek en de terugkeer van de huur. 

Vertraging door een van de partijen

Standaard is de ophaaltijd ingesteld op 9u00 voor een vertrek in de ochtend en op 14u00 voor een vertrek in de namiddag. Het tijdstip van teruggave van het voertuig is standaard vastgelegd op 12u00 voor een teruggave in de ochtend en op 20u00 voor een hele dag verhuur. Deze tijden worden bij wijze van indicatie gegeven en zijn van toepassing tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen. Elke vertraging van meer dan twee (2) uur door de eigenaar of de huurder bij het ophalen of terugbrengen van het voertuig zal worden aangerekend volgens het volgende principe: tussen 2 uur en 6 uur vertraging heeft de benadeelde partij het recht om een betaling van 10 euro per uur vertraging te eisen. Bij meer dan 6 uur vertraging kan de benadeelde het bedrag eisen dat overeenkomt met één dag huur, vermeerderd met honderd procent (100%), d.w.z. twee dagen huur. 

Indien de eigenaar meer dan 2 uur te laat is, heeft de huurder het recht de huur te annuleren en een terugbetaling van 100% van de huur te ontvangen of het geld te gebruiken om een ander voertuig te huren. Deze boetes worden niet toegepast wanneer de vertraging te wijten is aan een bewezen geval van overmacht.

6) Kosten en uitgaven van verhuur

Het totale huurbedrag wordt vooraf betaald 

LG Group zal het voertuig voorzien van een voor 100 procent (100%) volle brandstoftank. Evenzo moet de huurder het voertuig terugbrengen met een honderd procent (100%) gevulde brandstoftank. In het andere geval moet de huurder het voertuig terugbrengen met hetzelfde brandstofpeil als toen hij het voertuig ophaalde.

Bovendien verbindt LG Group zich ertoe te zorgen voor voldoende gas voor de reis, motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en, indien nodig, producten voor het gebruik van de cassette, water in de schoonwatertank en AdBlue, die verbruiksgoederen zijn die in de huurprijs zijn inbegrepen. Als deze voorwerpen ontbreken op de dag van vertrek of verbruikt zijn tijdens de huurperiode, moet de huurder deze aanschaffen en de eigenaar zal verplicht zijn de huurder direct terug te betalen in contanten of per bankoverschrijving op vertoon van het betalingsbewijs.

7) Kosten verbonden aan incidenten

Indien zich tijdens de huurperiode van het voertuig een mechanisch probleem voordoet, dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de instructies te volgen op het verzekeringsattest. Na de diagnose van de garage kunnen herstellingen of vervanging van onderdelen nodig zijn om het voertuig weer operationeel te maken. Een schriftelijke toestemming in de vorm van een elektronisch bericht per e-mail ("e-mail") of een schriftelijk telefoonbericht ("SMS") van de eigenaar moet door de huurder worden verkregen om de garage toestemming te geven om werkzaamheden aan het voertuig te verrichten. Indien de eigenaar ermee instemt de herstellingen uit te voeren, kan de huurder de reparatieopdracht aan de garage doorgeven. De factuur kan dan door de huurder worden voorgeschoten om de huur voort te zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorsprong van het incident. Zogenaamde mechanische defecten, met uitzondering van accu's, zijn meestal het gevolg van normale slijtage of veroudering van het voertuig, maar kunnen ook het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het voertuig door de huurder. 

In geval van een incident of een mechanisch defect dat het voertuig immobiliseert, kan de huurder het voertuig achterlaten in de door de verzekeraar aangeduide garage. De bijstandsverlener zal de huurder informeren over de volgende stappen, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Indien de verantwoordelijkheid van het incident nog niet is toegewezen, zal de huurder moeten wachten op de depanneur om met hem het innameformulier in te vullen De huurder zal ook alle nodige foto's (binnen- en buitenkant) moeten nemen om de staat van het voertuig te bewijzen voordat het wordt weggehaald. In geval van repatriëring door de bijstand, zal de huurder het bedrag van het verschil van ontbrekende brandstof ten opzichte van het uitgifteformulier voor zijn rekening moeten nemen. Indien de eigenaar weigert het voertuig te herstellen of indien het mechanisch defect het voertuig immobiliseert gedurende een periode die langer is dan die voorzien wordt door de verzkering, dan is het aan de eigenaar om zijn voertuig zelf te gaan recupereren in de garage die de nodige herstellingen heeft uitgevoerd. Afhankelijk van de verzekeraar kunnen de vervoerskosten van het vervoer van de eigenaar van zijn woning naar deze garage worden gedekt, volgens de voorwaarden die in het toepasselijke bijstandscontract zijn vastgesteld.

Indien de immobilisatie het gevolg is van een door de huurder veroorzaakt verkeerd gebruik of ongeval, zal de eigenaar de kosten van de "terugreis" naar zijn woning kunnen inhouden op de door de huurder gegeven waarborgsom. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zullen de kosten van terugkeer naar de eigenaar door deze in gelijke delen worden gedragen, dat wil zeggen 50% voor elke partij bij de overeenkomst. De huurwaarborg kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud dat onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar valt, zal de eigenaar verantwoordelijk zijn voor de volledige terugreis als onderdeel van het herstel van het voertuig. Wat de afstand van de repatriëring van het voertuig betreft, moeten alle te bezoeken landen op het huurcontract worden vermeld of onderdeel uitmaken van een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar. Bij gebreke daarvan wordt de huurder het volledige bedrag van de terugreis toegewezen.

Indien het mechanisch incident het gevolg is van verkeerd gebruik door de huurder, een derde of een vast voorwerp en de huurder verantwoordelijk wordt bevonden, zal de huurder alle herstellingen moeten betalen en zal hij geen recht hebben op enige terugbetaling in verhouding tot de niet-gebruikte dagen. Verzekering en servicekosten worden niet terugbetaald.

Als het mechanische defect het gevolg is van normale en regelmatige slijtage van het mechaniek of slecht onderhoud van het voertuig, dan wordt de eigenaar verantwoordelijk gesteld en moet hij de herstellingen betalen. Indien de huurder dit bedrag heeft voorgeschoten, is de eigenaar verplicht de huurder terug te betalen op vertoon van de desbetreffende facturen. De huurder is verplicht ervoor te zorgen dat deze herstellingen uitsluitend worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde garage. De huurder kan alleen van zijn aansprakelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat het mechanische incident het gevolg is van normale en regelmatige slijtage van het mechaniek of slecht onderhoud van het voertuig door de eigenaar. Een diagnose door een bevoegde garage kan worden gevraagd.

Indien het onmogelijk is de verantwoordelijkheid voor het incident vast te stellen, wordt overeengekomen dat de eigenaar en de huurder de verantwoordelijkheid en de kosten van de reparaties op zich nemen op een 50/50 basis.

8) Aansprakelijkheid verhuurder

9) Aansprakelijkheid huurder

10) Voorwaarden

11) Waarborg

12) Geschillen